De wanhoop van Watertuin

De voorbereidingen voor het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het recreatiepark De Watertuin in Warmond, heeft inmiddels aardig wat stof doen opwaaien in deze lommerrijke autonome uithoek van de gemeente en voor de nodige onrust gezorgd onder de eigenaren van de huisjes.

Watertuin

Recreatiepark De Watertuin werd in 1972 gebouwd aan de overkant van de Kagerplassen en had tot voor kort weinig tot geen bemoeienissen gekend van de gemeente. Het recreatiepark met in totaal 69 riante recreatiewoningen en een eigen haventje, ligt weliswaar op Warmondse bodem, maar is nog een kleine twintig minuten omrijden. Een echte binding met Teylingen is er daardoor niet.

Watertuin - 2Gemeenschap

De hechte gemeenschap die er in de loop van de jaren is ontstaan, is een mengeling van recreanten, vaste bewoners en mensen die er op den duur willen gaan wonen. Via de Coöperatieve Vereniging Watertuin Warmond zorgen zij zelf voor het beheer, onderhoud en de instandhouding van de wegen, riolering en straatverlichting. Zelfs voorzieningen zoals het ophalen van huisvuil daar is geen taak van de gemeente en nemen zij zelf voor hun rekening. Ook onderling wordt er voor elkaar gezorgd en iedereen kent elkaar.

Illegaliteit

Nu het bestemmingsplan ‘Recreatiepark Watertuin’ in opmars is, is de discussie weer aangewakkerd over de illegale bewoning en de op- en aanbouwen die in de loop van de tijd zijn bijgebouwd. Dat de situatie daar in strijd is met de bestemming recreatie, is al sinds jaar en dag bekend bij de gemeente. Ook de illegale bebouwingen en de overschrijding van de perceelgrenzen bij sommige huizen, is in al die jaren nooit een punt geweest.

Watertuin - 3

Landelijke politiek

Toen in 2003 de landelijke politiek zich ermee ging bemoeien, resulteerde dat in een gedoogsituatie voor 33 permanente bewoners. Ook werd de gemeente in 2008 de mogelijkheid gegeven om de permanente bewoning tegen te gaan en kreeg daarbij tot uiterlijk 1 januari 2010 de tijd om de eigenaren van de woningen duidelijkheid te verschaffen. Duidelijkheid, die er tot op de dag van vandaag nooit is gekomen.

Huidige situatie

Het gaat nu om 25 niet gedoogde permanente bewoners, die ook graag een persoonlijke gedoogbeschikking willen; 8 eigenaren van een woning die daar nog steeds recht op hebben en 6 recreanten/eigenaren (van de 24) die in de toekomst hier alsnog permanent zouden willen wonen. Er zijn ook niet gedoogde bewoners, die in huis wonen met een wel gedoogde permanente bewoner, het gaat om 3 huizen en 3 personen.

Wat wil Watertuin?

De Vereniging heeft meegedacht over de toekomst van hun Watertuin en daarover aanbevelingen gedaan aan de gemeente, met daarin de volgende punten:

  • De kwalitatieve en ruimtelijke uitstraling van het park de Watertuin moet gericht blijven, en daar waar nodig verbeterd worden, op een beschermde groene inpassing binnen het veenweidegebied en de kroonjuwelen van de Kagerplassen. De inrichting gaat op in hun omgeving en doet geen afbreuk aan de landschappelijke kenmerken ter plaatse;
  • Streven dat de rechtspositie in het gebruik voor alle individuele eigenaren gelijk wordt;
  • wij willen geen buitenwijk van Leiderdorp worden;
  • Het groene en landelijke -unieke- karakter van de Watertuin dient behouden te blijven en beschermd te worden;
  • Het park wordt niet openbaar. Wegen, openbaar groen en de haven blijven in eigendom van de Vereniging, dan wel dienen middels een erfpacht in stand blijven;
  • instandhouding, van het erfpachtcontract, daterend d.d. 17 juni 1975, tussen gemeente en de Coöperatieve Vereniging Watertuin Warmond U.A., conform de uitgangspunten;

Watertuin - 1

Zij hebben de gemeente gevraagd om de huidige eigenaren de keuzemogelijkheid te geven op basis van gelijkheidsbeginsel, om voor een bepaalde datum aan te geven of deze niet-gedoogde permanente bewoners en recreanten nu, dan wel in de toekomst, alsnog een persoonlijke gedoogbeschikking willen krijgen. Na vaststelling van een nieuwe peildatum, zal iedereen die na deze datum daar permanent gaat wonen, worden gehandhaafd. Juridisch is daar niks op tegen en zo vormt zich een natuurlijk uitsterfbeleid voor permanente bewoning.

Precedent

Wat nog een struikelpunt is voor de gemeente, is dat er bij de naastgelegen camping de Hoflee ook gehandhaafd is op permanente bewoning en om die reden zou er een oneerlijke situatie ontstaan en zouden de illegale bewoners daar doormiddel van precedentwerking (een gebeurtenis waarop men zich kan beroepen als een nieuw dergelijk geval zich voordoet om er hetzelfde gevolg aan te geven) hun rechten kunnen claimen.

Verschil is er wel degelijk, zo laat de vereniging weten. De woningen moeten namelijk aan het Bouwbesluit met bepaalde bouwschriften voldoen en daar is op De Hoflee geen sprake van. Wanneer bewoning niet is toegestaan, kan er ook niet permanent worden gewoond en is een persoonlijke gedoogbeschikking ook niet mogelijk. De reden voor handhaving, naast het handhaven van de openbare orde en veiligheid, was daar dus gebaseerd op hele andere gronden.

Watertuin6 - 1

Schrijnende gevallen

Wat betreft de nieuwe bouwvoorschriften, heeft de vereniging niet zoveel problemen. Het gaat vooral om de 25 gevallen, die bij handhaving hun woning of wens om daar de oude dag te slijten verliezen. Wethouder Brekelmans stelde zich hard op tegenover de vereniging, maar gaf aan in schrijnende gevallen wel de mogelijkheid te kunnen bieden om bewoning te gedogen. Hierdoor ontstaat nog meer onzekerheid onder de bewoners, omdat de term ‘schrijnend geval’ geen duidelijkheid verschaft.

Zaterdag brachten raadsleden een bezoek aan Watertuin om zich voor te bereiden op de behandeling van de kwestie op 19 januari in de Commissie Ruimte. Joost Struik zal dan als voorzitter van de vereniging inspreken om hun zienswijze verder toe te lichten.

Lees ook: Nieuw bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin.

 

 

 

 

Reacties