Teylingen betrekt inwoners bij voorbereiding opvang vluchtelingen

Foto: pixabay

De Spreidingswet is inmiddels aangenomen. Daardoor is de opvang van vluchtelingen een zaak geworden van álle Nederlandse gemeentes. De wet leidt voor Teylingen tot de opdracht om 252 opvangplekken te realiseren. Het college en de raad hebben eerder al uitgesproken een bijdrage te willen leveren aan de opvang van mensen die zijn gevlucht voor een oorlog of schending van mensenrechten. Nu gaat het erom hoe de gemeente dat doet. Bij het beantwoorden van die vraag wil het college de raad en inwoners vanaf het begin actief raadplegen.

De opvang van vluchtelingen doet vaak nogal wat stof opwaaien. Het college begrijpt dat het aanwijzen en inpassen van een opvanglocatie ingrijpend is voor de omgeving. “Veel mensen zijn zelf op zoek naar een woning of hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen en voelen zich tussen wal en schip vallen”, zegt wethouder Elsbeth Koek. “Maar we kunnen er niet omheen, de nood om vluchtelingen op te vangen is hoog”, vult wethouder Marlies Volten aan. “Regelmatig slapen mensen lang in noodopvang of in tenten of sporthallen. Die situatie vraagt om actie van alle gemeenten in ons land. Dus ook van gemeente Teylingen. En wij staan nu voor die uitdaging om dit als gemeente zo goed mogelijk te doen met alle betrokkenen”.

De gemeente doet dit niet alleen

Huisvesting van vluchtelingen is nooit een zaak van de gemeente alleen. Naast de betrokken instanties is het een opgave waar veel mensen bij betrokken zijn: van omwonenden en ondernemers tot vrijwilligers die helpen bij allerlei zaken rond de opvang. Juist daarom wil het college de raad en inwoners tijdig betrekken bij drie vragen: Wat vinden we belangrijk voor het bepalen van een geschikte opvanglocatie? Kennen jullie mogelijke opvanglocaties die wij nog niet kennen, meld de locatie dan aan. En als we uiteindelijk de meest geschikte locatie hebben gekozen, hoe zorgen we dan voor een goede inpassing in de omgeving en goede opvang van gevluchte mensen?

Hoe wordt een geschikte locatie gekozen?

Het college heeft de raad geïnformeerd over hoe zij dit gesprek met de omwonenden, inwoners en ondernemers wil organiseren. Belangrijke kanttekening is dat niet alleen het college over een locatie beslist. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) en de Provincie, maar ook wet- en regelgeving hebben allemaal invloed op de keuze van de plek en de inrichting ervan. Het COA kijkt mee met de gemeente en stelt voorwaarden aan bijvoorbeeld financiële haalbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en contact met de omgeving. Deze eisen betekenen bijvoorbeeld dat de gemeente op zoek moet naar locaties die groot genoeg zijn en die tenminste vijf jaar gebruikt kunnen worden.

De gemeente heeft wel een stevige vinger in de pap en is aan zet om een locatie te zoeken en goede opvang voor te bereiden. Het college wil daarom alle Teylingers goed en tijdig informeren over en meenemen in de stappen die zij neemt in dit proces. Om daarnaast samen in gesprek te gaan om antwoorden te vinden op de uitdagingen waar we voor staan bij de opvang. Het college zet zich ervoor in om de bestaande en toekomstige woningvoorraad zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor huidige woningzoekenden. Daarnaast is ze hard bezig om de woningvoorraad voor huidige woningzoekende uit te breiden onder andere op verschillende nieuwbouwlocaties.

Raad en inwoners in stappen betrekken

De gemeente informeert de inwoners en ondernemers via www.teylingen.nl/spreidingswet. Hier vind je ook de planning van de belangrijke stappen in de zoektocht naar een geschikte opvanglocatie:

 

  • Op 15 en 25 april: College bespreekt met de raad welke uitgangspunten van belang zijn voor het kiezen van een opvanglocatie.
  • Half mei zijn inwoners aan zet om mee te denken over de uitgangspunten. Dit gaat vooral over de inpassing in de omgeving. Daarvoor wordt een klankbordgroep samengesteld en kunnen inwoners zich eind april aanmelden.
  • Hierna stelt het college in juni de uitgangspunten en een afwegingskader vast voor het vinden van een locatie.
  • In juni kunnen inwoners via een digitaal formulier op de website mogelijke plekken aanmelden. De plekken moeten wel voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten
  • Deze mogelijke plekken worden toegevoegd aan de locaties die de gemeente in een quick scan zelf al heeft gevonden. De opbrengst van het volledige aantal locaties per dorpskern wordt bekend gemaakt en daarna getoetst aan de uitgangspunten. De afgevallen locaties krijgen daarna bericht. Dat leidt tot een korte lijst die aan het COA wordt voorgelegd. Die korte lijst wordt daarna openbaar gemaakt.
  • Vervolgens kiest het college de meest geschikte locatie uit de opties op de korte lijst en presenteert in het najaar het voorstel aan de raad in een of meerdere bijeenkomsten.
  • De raad controleert of de locatiekeuze ook voldoet aan de voorwaarden.
  • In november is de locatie definitief gekozen. De gemeente gaat dan samen met het COA in gesprek met de betrokkenen, waaronder de direct omwonenden van de gekozen opvanglocatie. Inwoners denken dan mee over de invulling en uitwerking van de opvang in de omgeving.

 

Cookieinstellingen