College Teylingen presenteert voorstellen nieuwe begroting in kadernota

Foto: Gemeente Teylingen

Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft de kadernota 2020-2023 aan de gemeenteraad gestuurd.

Wethouder Financiën Bas Brekelmans: “Het college is blij met de nieuwe vormgeving van de kadernota die samen met de werkgroep van de raad ‘verbetering P&C-producten’ is ontwikkeld. Maar dat laat onverlet dat we als college en raad alle zeilen zullen moeten bijzetten om het negatieve financiële meerjarentekort op te lossen.”

Tekorten en oplossingsrichtingen

Het saldo van de voorgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 laat onder de streep in 2020 een licht tekort zien van € 143.000 negatief. Na 2020 toont het meerjarenperspectief een structureel tekort dat oploopt tot € 1 miljoen. De belangrijkste oorzaken van dat negatieve meerjarenperspectief zijn tekortschietende rijksmiddelen voor de uitvoering van de jeugdhulp, hogere lasten van gemeenschappelijke regelingen en er hangt ook een prijskaartje aan het verder invullen van de ambities uit het collegewerkprogramma ‘Vitaal Teylingen’.

Vier stappen

Om de financiële positie te versterken zoekt het college de komende maanden in gesprek met de raad naar maatregelen, en wel langs de vier stappen die zijn geformuleerd in het raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen’:

  1. Verwerven van extra inkomsten;
  2. Afscheid nemen van bestaand beleid om nieuw beleid te kunnen ontwikkelen;
  3. Verminderen van kosten;
  4. Bij uitzondering een deel van de maatschappelijke investeringen dekken vanuit de algemene reserve.

Naast bovenstaande stappen wil het college ook graag de inwoners en ondernemers uitdagen om hiervoor met voorstellen en suggesties te komen.

Kadernota in twee delen

Zoals hiervoor aangegeven is de kadernota dit jaar anders vormgegeven om de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de nota te verbeteren. In overleg met een groep van raadsleden is gekozen voor een overzichtelijke tweedeling. In deel I kijkt het college vooruit en presenteert de voorstellen en voornemens voor de nieuwe begroting. In deel II kijkt het college terug naar wat er is bereikt. Dit deel geeft inzicht in de voortgang en stand van zaken van het collegewerkprogramma ‘Vitaal Teylingen’. Beide delen zijn opgebouwd uit de vijf hoofdthema’s van het collegewerkprogramma.

Helemaal vooraan in het stuk is de ‘Kadernota in een oogopslag’ toegevoegd, met de belangrijkste punten. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tabellen en een duidelijke link tussen projecten/beleidsdoelen en de financiën die daarvoor nodig zijn.

Behandeling kadernota door de raad

Op 4 juli vindt de raadsbehandeling plaats van de kadernota. De kadernota nodigt de raad uit om zowel op financiën als op inhoud richting en kaders mee te geven aan het college. Nadat de raad die heeft vastgesteld, werkt het college de kadernota verder uit in de begroting voor 2020 en de drie jaren daarna. Die stelt de gemeenteraad in het najaar vast.

Je kunt de kadernota hier bekijken:  Kadernota-Teylingen-2020

Reacties