Minister beantwoordt vragen over verscherpt toezicht De Vooruitgang

Foto: Lisa de Blok

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren heeft de schriftelijke vragen beantwoord over het onder verscherpt toezicht plaatsen van Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim.

Uit deze antwoorden blijkt dat de voormalige Raad van Commissarissen, die inmiddels allemaal zijn opgestapt, eind maart 2017 al had aangegeven dat er sprake was van een fundamenteel verschil van inzicht tussen raad en bestuurder over de ‘governance’ van de corporatie. Deze governance geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten.

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft vervolgens een governance-inspectie uitgevoerd in maart 2017 en daarna een interventie gepleegd op 16 mei 2017. De Aw heeft daarin de corporatie opgelegd dat zij een verbeterplan moest opstellen en uitvoeren. Dit verbeterplan had met name betrekking op de gesignaleerde tekortkomingen in de governance.

Onoverbrugbaar geschil

Eind oktober heeft de voormalige Raad van Commissarissen een melding gedaan van ‘een onoverbrugbaar geschil tussen het bestuur en de raad van commissarissen’. In de optiek van de Aw bestonden er fundamentele verschillen van inzicht tussen raad en bestuurder met name over de wederzijdse taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De voormalige Raad van Commissarissen heeft per brief van 8 december 2017 aan de Aw onder andere het volgende aangegeven:

“Er is onvoldoende zicht op oplossingen binnen afzienbare termijn.” en “Gelet op het geheel van omstandigheden, achten wij het niet zorgvuldig en niet passend onze zetel als raad van commissarissen aan te houden.”

Schorsing

Uit deze antwoorden van de minister blijkt ook dat de Raad van Commissarissen in eerste instantie het besluit tot onmiddellijke schorsing van bestuurder, de heer Schrader, had opgelegd. Direct daarna zijn ze unaniem opgestapt en van deze schorsing is voor zover bekend niks terecht gekomen. De achterliggende reden van dit besluit blijft nog steeds onduidelijk.

Openheid

Volgens de minister heeft de heer Schrader wel degelijk openheid aan de lokale politiek verschaft over dit voorval. Dit bleek echter niet uit de discussie die onlangs tijdens de gemeenteraad werd gevoerd. Hierbij werd de wethouder uiteindelijk met een motie opgedragen om voor 1 maart met alle relevante stukken boven tafel te komen.

Geen financiële problemen

De Aw kan wel bevestigen dat er op dit moment geen sprake is van zorgen omtrent de financiële positie. Het verscherpt toezicht komt met name voort uit de governance problemen en het wegvallen van het intern toezicht. De Aw heeft er wel inmiddels al voor gezorgd dat is voorzien in het intern toezicht bij de corporatie. Dit intern toezicht gaat tevens zorgdragen voor de formatie van een nieuwe raad van commissarissen.

Reacties

article
11295
Minister beantwoordt vragen over verscherpt toezicht De Vooruitgang
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren heeft de schriftelijke vragen beantwoord over het onder verscherpt
https://teylingen.nieuws.nl/nieuws/11295/minister-beantwoordt-vragen-verscherpt-toezicht-vooruitgang/
2018-02-07T16:08:00+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/327/2015/09/27121819/IMG_8477.jpg
de Vooruitgang
Nieuws