Teylingen energieneutraal in 2050: het is mogelijk, als iedereen meehelpt

Foto: pixabay

‘Het is echt mogelijk om in 2050 energieneutraal te zijn in Teylingen. We hebben de kansen en de ruimte. Maar het lukt alleen als iedereen meehelpt. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid hierin: inwoners, ondernemers, organisaties en ook de gemeente zelf.’ Wethouder Heleen Hooij zet haar schouders er onder, maar de nieuwe regering zal ook flink moeten investeren.

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland energieneutraal wil zijn in 2050 en Teylingen draagt hieraan bij. De gemeente vindt het belangrijk dat de aarde ook voor de volgende generaties prettig is om te wonen. Energieneutraal worden betekent dat de gemeente alle energie die zij verbruikt zelf duurzaam opwekt. Op dit moment gebruiken wij voor het grootste deel fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie en kolen.

Lokale Energiestrategie

Het college heeft 18 januari ingestemd met de Lokale Energiestrategie (LES) waarin staat welke stappen Teylingen wil zetten tot aan 2030. De gemeenteraad besluit 24 februari 2022 over de LES. Aan de ene kant wil de gemeente energie besparen en aan de andere kant wil zij energie opwekken. Er komt een energiebesparingsprogramma. Inwoners en ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om hun huizen of gebouwen te isoleren en zonnepanelen op de daken te leggen. Maar dat is niet voldoende, blijkt uit de berekeningen in de LES. Er zal ook duurzame energie opgewekt moeten worden met windturbines en zonnevelden. Heleen Hooij: ‘Als het ons goed lukt om energie te besparen, hoeven we minder op te wekken en dat scheelt weer schaarse ruimte.’

Huizen isoleren en vaker met de fiets

De grootste slag voor energiebesparing kan gemaakt worden door huizen en gebouwen te isoleren. 80% van onze energie hebben we nodig om onze huizen te verwarmen. Daarnaast kan bijvoorbeeld bespaard worden met ledlampen en zuinigere apparaten. Maar ook voor vervoer kunnen we minder energie verbruiken. Door bijvoorbeeld vaker te fietsen of te lopen in plaats van de auto te nemen. ‘Veel kleine besparingen tellen op. Alle beetjes helpen dus,’ vindt Heleen Hooij.

Zonnepanelen op daken en langs het spoor

In 2030 wil de gemeente 42% van de elektriciteit duurzaam opwekken. Als eerste kunnen alle daken van huizen, bedrijven en bijvoorbeeld scholen en sportaccommodaties worden volgelegd met zonnepanelen. Als Teylingen maximaal bespaart en zonnepanelen op alle daken legt, dan zijn er voor 2030 nog ongeveer 16 hectare zonnevelden nodig of 1 windturbine van 4 MW. Daarom gaat de gemeente onderzoeken waar en hoe deze energie kan worden opgewekt. Er wordt onder andere gedacht aan zonnepanelen langs het spoor of als overkapping van parkeerplaatsen.

Kagerplassen

Het college stelt de gemeenteraad voor de Kagerplassen uit te sluiten voor energie-opwek met zonnevelden en windturbines. Het college vindt de plassen een kroonjuweel voor de identiteit van Teylingen. Een groep inwoners had afgelopen zomer al afwijzend gereageerd op de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) waarin de Kagerplassen als zoekgebied werden genoemd.

Stem van inwoners

Windturbines, zonnevelden en huizen van het gas af: het zijn ingrijpende veranderingen. En inwoners en ondernemers hebben een forse taak in de energietransitie. Zij hebben daarom een belangrijke stem in de keuzes die de gemeente moet maken. Teylingen blijft de komende jaren graag met hen in gesprek. In de Lokale Energiestrategie is hun inbreng van het afgelopen jaar al meegenomen. Een deel van de suggesties en ideeën zal ook terecht komen in het uitvoeringsprogramma van de LES dat voor de zomer klaar is.

PlanMER

Recent is het milieueffectrapport (planMER) voor de RES gepubliceerd. Ook hierin wordt gezegd dat de Kagerplassen als zoekgebied niet haalbaar is vanuit milieuperspectief, omdat het een Cultuurhistorisch Kroonjuweel is. Het planMER helpt overheden om te kiezen waar windturbines of zonnevelden zouden kunnen komen. Het is geen bindend advies. Het planMER toont vanuit milieuoogpunt waar er in de regio mogelijkheden zijn, waar aanpassingen in beleid nodig zijn en ook waar het wettelijk niet mogelijk is.

 

De Lokale Energiestrategie vind je op teylingen.nl/energietransitie

Het planMER vind je op wijzijnon.nl.

Cookieinstellingen