Kadernota: Teylingen financieel gezond

Foto: pixabay

Op 24 mei heeft het college van Teylingen de kadernota aangeboden aan de raad. Hierin wordt het financiële beeld geschetst voor de komende jaren. Resterende opgaven uit het raadsakkoord zijn verwerkt zonder de lasten voor de burger te verhogen en zonder verdere bezuinigingen. De gemeenteraad vergadert op 22 juni over de nota.

De kadernota

De kadernota vormt de basis voor de programmabegroting 2018-2021, die in het najaar aan de raad wordt aangeboden. Het college verwacht dat de afvalstoffenheffing in 2018 verder kan dalen. Bij de rioolheffing wordt wel een stijging van het tarief voorzien. Dit is nodig om ook de komende jaren de investeringen in het riool te kunnen bekostigen. De rioolheffing ligt in Teylingen ver onder het landelijk gemiddelde.

Geen lastenverzwaring

In zijn totaliteit wordt geen lastenverzwaring voor inwoners voorzien. Uitgangspunt van raad en college is dat er behoedzaam met geld wordt omgegaan, zodat Teylingen financieel gezond blijft. Om voorbereid te zijn op het wegvallen van de precario-inkomsten in 2022 laat het college de komende jaren een overschot op de begroting ontstaan.

Investeren in voorzieningen

De kadernota geeft inzicht in verschillende projecten die de komende jaren invloed hebben op de gemeentelijke financiën. Het college stelt voor om te investeren in maatschappelijke voorzieningen, die het woon- en leefklimaat in Teylingen aantrekkelijk houden. Voorbeelden zijn sportvoorzieningen en infrastructuur, zoals uitvoering sportaccommodatienota, herinrichting Boerhaavestraat in Voorhout en het fietspad in de Roodemolenpolder.

Veiligheid stationsgebieden

Met betrekking tot veiligheid stationsgebieden wordt aan de Raad vooruitlopend op de discussie gevraagd in september alvast geld opzij te zetten voor maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Intensivering schulddienstverlening

Het college heeft het voornemen een integrale aanpak schulddienstverlening te realiseren zodat inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun financiële hulpvraag. Ingezet wordt op het versterken van de samenwerking tussen netwerkpartners en preventie en vroegsignalering.

Extra geld voor Economische Agenda

Verder stelt het college voor om extra middelen uit te trekken voor de Economische Agenda. Ambitie is om samen met de regio de komende jaren een extra impuls te geven aan de economie in de Duin- en Bollenstreek.

Inzet reserves

Teylingen heeft een relatief hoge reservepositie. Het college gaat het gesprek met de raad aan om spelregels af te spreken over de inzet van een deel van deze reserves.

Raadsvergadering

Op 22 juni is er een raadsvergadering over de kadernota. Het is dan aan de raadsleden om aan te geven hoe zij aankijken tegen de geschetste ontwikkelingen. Daarbij kan de raad aangeven of ze op onderdelen bijsturing wenst waar het college rekening mee moet houden bij het opstellen van de programmabegroting voor 2018-2021. De kadernota schetst in grote lijnen de kaders voor deze begroting, die in het najaar aan de raad wordt aangeboden.

Reacties

Cookieinstellingen