Vragen aan Provincie over Boerderij Oostdam

Foto: Google Maps

De monumentale 19e-eeuwse boerderij Oostdam in Voorhout is onlangs aangekocht door de provincie Zuid-Holland en dreigt te worden gesloopt voor het omleggen van een turborotonde nabij de Nagelbrug. De fractie van D66 Zuid-Holland maakt zich zorgen over de situatie en stelt daarom daarover de volgende vragen aan de voorzitter van Provinciale Staten.

Vragen

  • Hebt u kennis genomen van de zorg van veel inwoners in Voorhout over de toekomst van de eeuwenoude monumentale boerderij Oostdam in Voorhout? Bent u ermee bekend dat deze boerderij genoteerd staat op de lijst van Historische Panden van de Historische Kring Voorhout?
  • Kloppen de berichten dat de provincie Zuid-Holland voornemens is om de boerderij te slopen ten behoeve van de aanleg van een rotonde?
  • Klopt het dat de provincie geen sloopvergunning van de gemeente Teylingen nodig heeft, omdat de boerderij op verzoek van de vorige eigenaar niet is aangewezen als monument?
  • Is het college bereid om met de gemeente Teylingen in gesprek te gaan en daarbij te bezien of sloop van de historische boerderij echt nodig is en of er wellicht delen van de boerderij behouden kunnen blijven? Welke alternatieven zijn er door de provincie onderzocht en waarom zijn deze afgevallen?
  • Is het college bereid zich daarbij in het bijzonder te laten informeren wat de mogelijkheden zijn voor behoud van het Waaggebouwtje uit 1730, waarin een authentiek weegtoestel uit de achttiende eeuw gevestigd is en voor behoud van de drie oude leilinden die bij de boerderij staan?
  • Bent u bekend met de brief aan het college van HKV, de Bond Heemschut en de Landelijke Vereniging voor Vrijwilligers in de Archeologie van 29 januari 2016? (zie: http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuws/historische-kring-voorhout/2016-01-29/sloop-boerderij-oostdam) Wat is hierop de reactie van het college?
  • Uit antwoorden van het college in de gemeente Teylingen blijkt dat de voorlopige sloop is voorzien voor 22 februari Is dit correct?
  • Is het college bereid deze datum op te schorten in afwachting van beantwoording van deze schriftelijke vragen?

Eerdere reactie van de Provincie

in een ambtelijk gesprek op 9 februari is al eerder met de Provincie gepraat. Hierbij werd uitvoerig gesproken over de boerderij en ook over het behoud van het Waaggebouwtje, het waagtoestel en de leilindes.

De provincie heeft toen aangegeven, dat er vanwege de slechte bouwkundige staat van zowel de boerderij als het Waaggebouwtje er te hoge bouwkundige kosten moeten worden gemaakt om de boerderij of delen hiervan en het Waaggebouwtje te behouden/herstellen.

Daarnaast moeten er bij behoud van de boerderij kosten worden gemaakt om te voldoen aan de akoestische eisen uit de Wet geluidhinder. Tevens is er asbest aangetroffen in de boerderij en in de fundering van het Waaggebouwtje. Dit alles is voor de provincie de reden om zowel de boerderij als het Waaggebouwtje te slopen.

Wel is de provincie bereid om de drie leilindes te behouden en te onderhouden en de oude waag uit het Waaggebouwtje kosteloos ter beschikking te stellen aan de
Historische Kring Voorhout (HKV) en in overleg met de gemeente en de HKV te komen tot herbestemming van deze waag elders in de gemeente.

Reacties

Cookieinstellingen