Teylingen zoekt oplossingen voor sluitende begroting

Foto: pixabay

Het college van Burgemeester en Wethouders is trots op de bereikte resultaten in de afgelopen drie jaar. “We wilden Teylingen mooier, duurzamer, socialer en economisch sterker maken en die ambities hebben we voor een groot deel waargemaakt”, aldus wethouder Marlies Volten (financiën).

“Dat willen we ook de komende jaren zo houden, maar dan is een gezonde financiële positie een belangrijke voorwaarde. Voor 2022 zien we in de Kadernota een tekort van € 645.000,- en in de jaren daarna een structureel tekort van € 2,2 miljoen. Daar moet een oplossing voor komen.”

Een en ander blijkt uit de Kadernota 2022-2025 die het college van B&W heeft aangeboden aan de gemeenteraad. De Kadernota laat zien wat het financiële kader is van gemeente Teylingen voor de komende jaren. Dit is de basis van de begroting 2022-2025.

Ingrijpen noodzakelijk

Naar de toekomst toe is ingrijpen noodzakelijk. De plannen waar we al aan zijn begonnen worden komend jaar doorgezet. Met nieuwe plannen is het college terughoudend, mede door de aankomende verkiezingen in 2022. De ontwikkeling van de inkomsten vanuit de algemene uitkering van het Rijk is onzeker. De ontwikkelingen spelen een belangrijke rol voor de financiële toekomst van gemeenten, zo ook van Teylingen.

Ondanks de beperkingen van de coronacrisis is het afgelopen jaar gewerkt aan veel projecten. Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van de centrumvisie, jeugdzorg, duurzaamheid, woningbouw en het tegengaan van ondermijning. Het college wil ondanks alle beperkende maatregelen manieren blijven vinden om inwoners en ondernemers bij de plannen te betrekken.

Gemeenteraad aan zet

Vorig jaar heeft de gemeenteraad de zogenoemde motie “kompas” aangenomen met oplossingsrichtingen voor de financiële situatie in Teylingen. Daarmee wil de raad een duurzaam sluitende begroting voor Teylingen bereiken. Dit kompas wordt door het college als leidraad gebruikt in de Kadernota 2022-2025. De gemeenteraad is nu aan zet en bespreekt de Kadernota op 24 juni 2021.

Wat gebeurt er rond een Kadernota?

Met een Kadernota doen burgemeester en wethouders op hoofdlijnen voorstellen aan de gemeenteraad over de (financiële) richting van de diverse ontwikkelingen voor de komende jaren. Op deze voorstellen kunnen alle politieke partijen in de gemeenteraad een reactie geven. Op basis van deze dan door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota maken burgemeester en wethouders, later dit jaar, een meer uitgewerkte (financiële) begroting voor de komende jaren.

Ook deze (financiële) begroting wordt, eventueel met wijzigingen, dan weer vastgesteld door de gemeenteraad in de maand november. Meer lezen over de Kadernota of de Algemene Beschouwingen bijwonen? De Kadernota is te vinden op www.vitaalteylingen.nl. Ben je benieuwd naar de algemene beschouwingen? Dan ben je van harte uitgenodigd om op 24 juni digitaal mee te kijken/luisteren via www.raadteylingen.nl. Meekijken kan, meepraten kan alleen als inwoners gebruik willen maken van het inspreekrecht aan het begin van de vergadering.

 

 

Cookieinstellingen