Begroting van Teylingen: Samen investeren in de toekomst

Foto: gemeente Teylingen

Onder de titel ‘Vitaal Teylingen, samen investeren in de toekomst’ heeft het college van B&W de meerjarenbegroting (MJB) voor 2021-2024 vastgesteld. Voor 2021 heeft de begroting nog een klein overschot, maar in de jaren tot en met 2024 kijkt de gemeente Teylingen aan tegen oplopende tekorten tot EUR 1,8 miljoen in 2024. De effecten van de coronacrisis zijn daarin nog niet opgenomen en die kunnen fors oplopen.

“We zien ons de komende jaren gesteld voor grote uitdagingen om onze dorpen vitaal te houden. We weten niet hoe de toekomst eruit ziet en dat vraagt om veerkracht van het gemeentebestuur, maar ook van de inwoners van Teylingen”, aldus het college.

“Teylingen is een gemeente waar het goed wonen en werken is. We hebben prachtige voorzieningen. Dat willen wij ook graag in de toekomst zo houden. Wij leggen daarom prioriteit bij het herstel van onze lokale economie, het behoud van werkgelegenheid en zullen alles doen wat nodig is om onze dorpen Sassenheim, Voorhout en Warmond positief uit de crisis te werken”, aldus wethouder van financiën Marlies Volten.

Grens bereikt

De algemene uitkering van het Rijk is lager dan verwacht, de jaarlijkse rente-inkomsten van de lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten vallen weg doordat deze afloopt en de kosten van de gedecentraliseerde taken zoals jeugdzorg lopen op. Wethouder Volten: “We blijven samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een dringend beroep doen op het Rijk om ons als gemeente financieel meer te ondersteunen. Juist ook voor de taken die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd en nu bij gemeenten liggen. De grens van wat daarin voor de gemeente mogelijk is, is bereikt.”

Maar het college ziet ook financiële uitdagingen die we als gemeente zelf op moeten pakken. Het college van B&W en de gemeenteraad hebben daarvoor vier treden aangegeven: het verhogen van de inkomsten, oud beleid inruilen voor nieuw beleid, het verlagen van de kosten en de inzet van eigen reserves. Omdat deze stappen niet voldoende opleveren ziet het college zich genoodzaakt om het tarief voor de onroerendzaakbelasting (OZB) met iets meer dan 10 procent te verhogen, inclusief de gebruikelijke inflatieverhoging van bijna 2 procent. Voor de meeste huishoudens betekent dit een lastenverhoging van 18 tot 36 euro per jaar.

Voorzieningen in stand houden

“Over hoe we het financieel mogelijk maken om de voorzieningen voor nu en in de toekomst in stand te houden, daarover gaat het college met de gemeenteraad in gesprek en wil daar ook de inwoners meer en meer bij betrekken”, aldus wethouder Volten. Ruim 900 inwoners hebben in augustus in de online vragenlijst van de Burgerbegroting meegedacht over de financiële toekomst van Teylingen. De uitkomsten van deze Burgerbegroting worden aan de raadsleden aangeboden en zij kunnen deze informatie betrekken bij de begrotingsbehandeling op 5 november 2020.

Het college van B&W laat in de MJB zien dat zij blijvend investeert in de toekomst en hoe de ambities worden vertaald in concrete plannen. Het college streeft naar een schone, veilige, groene en duurzame samenleving voor iedereen. Het uitgangspunt is een sociale en inclusieve samenleving waarin iedereen zijn of haar plek heeft en meedoet.

Veiligheid

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. “We hebben samen met de gemeenteraad een strategisch veiligheidsplan vastgesteld. Ook de komende jaren zal veiligheid een speerpunt blijven, waarbij we speciale aandacht hebben voor ondermijning”, aldus burgemeester Carla Breuer.

Woonprogramma

Het Woonprogramma 2020-2024 zal verder uitgevoerd worden. “Teylingen is een aantrekkelijke gemeente waarin de vraag naar woningen blijft toenemen”, aldus wethouder Marlies Volten. “We blijven bouwen in de vrije en sociale sector, maar dagen marktpartijen ook uit om met onconventionele woonvormen te komen, zodat er voor iedereen een passende woning is.”

Duurzaamheid

Bij de plannen van het college van B&W is ook aandacht voor duurzaamheid. “Onze ambitie is om in 2030 als gemeentelijke organisatie en met onze gemeentelijk gebouwen volledig duurzaam te zijn”, aldus wethouder Heleen Hooij.

“Maar ook van onze bewoners, ondernemers en instellingen vragen we om plannen te bedenken die bijdragen aan het verduurzamen van onze samenleving.” (Wethouder Heleen Hooij)

Integrale toegang

In 2021 gaat de Integrale Toegang van start. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Vanaf dat moment kunnen alle inwoners laagdrempelig en met meer effectiviteit terecht met vragen op het gebied van levensdomeinen als werk en inkomen, wmo, ggz-problematiek, maatschappelijk werk, schulddienstverlening en jeugdhulp. “We kijken daarbij zowel naar de individuele als de gezins- en omgevingssituatie”, aldus wethouder Arno van Kempen. “Hierdoor kunnen we de hulpvragen nog beter en sneller ondersteunen.”

De gemeenteraad zal de meerjarenbegroting op 5 november aanstaande behandelen en vaststellen. Je kunt het document van de begroting lezen via deze link.

Reacties

Cookieinstellingen