Teylingen weet waarmee ze aan de slag moet

Foto: Gemeente Teylingen

De grootste opgaven voor de toekomst voor gemeente Teylingen zijn in beeld gebracht. De gemeente staat nu voor de uitdaging een visie en strategie te ontwikkelen die invulling geeft aan deze opgaven. Een krachtig bestuur en een ambtelijke organisatie met strategische denkkracht zijn hiervoor van groot belang. Dit vraagt investeringen en aandacht. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van het Bureau Necker van Naem.

Gemeenteraad Teylingen vraagt inzicht in de toekomst

In de afgelopen maanden heeft bureau Necker van Naem in opdracht van de gemeenteraad een omgevingsanalyse Teylingen opgesteld. De analyse geeft een beeld van de opgaven die de komende 5 tot 10 jaar op de gemeente afkomen.

Top-3 van klussen voor de toekomst

Voor de omgevingsanalyse zijn veel groepen gehoord. Gesprekken zijn gevoerd met inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld, bestuurlijke samenwerkingspartners, college van B&W, gemeenteraad en medewerkers van HLTsamen.

Uit deze gesprekken zijn als de drie belangrijkste opgaven voor de toekomst gekomen:

  • De energietransitie
  • De balans in het gebruik van de verstedelijkte ruimte
  • Het veranderend samenspel tussen overheid en samenleving

Inwoners, ondernemers en het maatschappelijke middenveld noemen de organisatie van de zorg de belangrijkste uitdaging voor de toekomst.

Teylingen toont ambities op veel terreinen

Uit de omgevingsanalyse en bestuurskrachtmeting komt een beeld naar voren van een gemeente waar veel dingen goed gaan. De basis is in hoge mate op orde. De opgaven zijn goed in beeld. Teylingen heeft veel ambities op de terreinen woningbouw, infrastructuur, toerisme en participatie. In het Sociaal Domein wordt vanuit een gezamenlijke visie samengewerkt met Lisse en Hillegom, maar ook breder in de Bollenstreek en Holland Rijnland.

Zorg voor de kwaliteit van HLTsamen en goed bestuurlijke samenwerking

Teylingen heeft de belangrijkste opgaven in beeld. De gemeente moet nu aan de slag om hiervoor een samenhangende visie en strategie te formuleren. Hiervoor is een krachtig bestuur nodig. De ontwikkeling en het behoud van bestuurskracht vraagt voortdurende aandacht en investeringen.

Door de samenvoeging van de ambtelijke organisatie is de strategische denkkracht van HLTsamen toegenomen. Betere inzet van deze denkkracht en verdere groei is voor de toekomst noodzakelijk. Het ambitieniveau van Teylingen ligt hoog. Om evenwicht te brengen in het ambitieniveau van de gemeente en de realisatiekracht zijn politiek-bestuurlijke keuzes nodig. Volgens het adviesbureau is het voor de slagvaardigheid noodzakelijk dat de interne samenwerkingsrelaties tussen raad, college en ambtelijke organisatie verbeteren.

Reacties