Thema-café D66 Teylingen over GOM-woningen: Pittige discussie over de gebieds(her)ontwikkeling

Foto: D66 Teylingen

Ruim dertig belangstellenden luisterden afgelopen zaterdag naar de presentatie van Onno Zwart, directeur van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), het grondbedrijf van de Duin- en Bollenstreek. Hierin ging hij uitvoerig in op de taken en de verantwoordelijkheden van de GOM en gemeente, en gaf een overzicht van wat er in de afgelopen jaren is bereikt.

Verhelderend voor de aanwezige inwoners en agrariërs, maar ook aanleiding tot flinke discussie. Voor organiserend D66 Teylingen was dit thema-café met betrokken inwoners heel nuttig om na de zomer de discussie in de gemeenteraad van Teylingen goed te kunnen voeren.

Uitgebreid lichtte de heer Zwart de werkzaamheden van de GOM toe. Deze werd negen jaar geleden in het leven geroepen om het beleid van de (toen) zes gemeenten in de Bollenstreek uit te voeren. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) is het fundament voor dat gemeentelijk beleid. Belangrijk zijn onder andere het behoud en de modernisering van het bollenareaal, een open en aantrekkelijk landschap zonder verdere verstedelijking en (het faciliteren van) schaalvergroting en ruilverkaveling. De heer Zwart gaf tijdens zijn presentatie ook nadere uitleg over de diverse locaties met GOM-woningen.

Uit de soms felle reacties bleek dat de uitstraling van de streek en het ogenschijnlijk willekeurig toestaan van bebouwing erg bij de aanwezigen leeft. Ook bleek dat niet iedereen het juiste of volledige beeld heeft van de taak van de GOM en van de rol van de gemeente en de gemeenteraad. De twee belangrijkste conclusies van dit thema-café waren dan ook dat de gemeenteraad en inwoners eerder in het proces van de ruimtelijke ordening van het buitengebied inhoudelijk betrokken zouden moet worden, en dat er duidelijkheid moet komen in de besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen en het gevoerde gemeentelijk beleid.

Reacties