NWS, Stek en Vooruitgang werken fusievoornemen uit

Foto: PR

Een daadkrachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die uitstekend in staat is om de volkshuisvestelijke opgaven in de Bollenstreek uit te voeren. Dat moet de uitkomst zijn van een fusie tussen Stek (Hillegom, Lisse, Teylingen), Vooruitgang (Sassenheim) en de Noordwijkse Woningstichting.

De bestuurders van deze ‘Bollen-3’ hebben hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor de fusie. Bundeling van krachten is noodzakelijk om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen en te investeren in duurzaamheid, innovatie en de omgang met sociale problematiek. De relatief kleine woningstichtingen als de NWS en Vooruitgang ervaren dat ze nu te kwetsbaar zijn om goed op alle ontwikkelingen in te spelen. Maar ook Stek, met een iets grotere omvang, loopt tegen grenzen aan.

“Voor wat er allemaal op ons afkomt, heb je een grotere, professionele organisatie nodig met mensen die denkkracht meebrengen en verbindingen zoeken tussen verschillende partijen”, zegt directeur-bestuurder Hans Al van Stek.

De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. De uitkomsten van een onderzoek naar de volkshuisvestelijke opgave in de Bollenstreek ondersteunen de plannen van Stek, NWS en Vooruitgang om hun krachten te bundelen. De corporaties in de Bollenstreek hebben veel met elkaar gemeen, niet alleen in hun volkshuisvestelijke opgaven, maar ook als het gaat om beleid en doelstellingen.

“Met de fusie versterken we elkaar, maar willen we ook nadrukkelijk behouden waarin we nu al sterk zijn”, benadrukt directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS. Hij denkt daarbij aan lokale herkenbaarheid, werkplezier, korte lijnen naar de klant en een management dat dicht bij de medewerkers staat.”

Juridische fusie

Aan de samensmelting van de drie corporaties tot één organisatie, gaat in eerste instantie een juridische fusie vooraf tussen Stek en Vooruitgang. Deze laatste heeft verzocht voor de zomer te fuseren in verband met afspraken met de Autoriteit Woningcorporaties. “Door de fusie met Stek ontstaat een solide organisatie, waarmee we onze huurders optimaal kunnen bedienen”, zegt interim-bestuurder Peter Pinkhaar van Vooruitgang.
De juridische fusie tussen Vooruitgang en Stek zal voor 1 juli 2019 afgerond zijn. De organisatorische fusie waaraan ook de NWS meedoet, vergt meer tijd. Er moet een nieuwe organisatie worden ingericht met een eigen ondernemingsplan, begroting en meerjarenraming. Ook worden er besluiten genomen over de huisvesting en ICT-systemen. Met ingang van 1 januari 2020 kan de fusie helemaal rond zijn.

Partners

Tijdens het fusieproces wordt nauw overleg gevoerd met de ondernemingsraden van de drie corporaties. Belangrijke partners als de Huurdersbelangenorganisaties en de gemeentebesturen worden voortdurend betrokken bij de ontwikkelingen. Samen met de vakbonden wordt een sociaal plan voor de medewerkers opgesteld. De fusie zal naar verwachting leiden tot efficiencyvoordelen. In het ondernemingsplan van de fusiecorporatie wordt bezien hoe deze worden ingezet.

Lees ook: HuurdersBelang Teylingen in gesprek over fusieplannen Vooruitgang

Reacties