College Teylingen staat achter Regionale Energiestrategie

Foto: pixabay

Het college van de gemeente Teylingen heeft ingestemd met de concept Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland. De strategie beschrijft hoe wij in de regio gezamenlijk invulling kunnen geven aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord. Elke gemeente vertaalt deze regionale strategie het komende jaar naar een eigen lokale aanpak.

Binnen Holland Rijnland wordt gewerkt aan een Regionale Energiestrategie. In het concept RES, dat nu voorligt bij de raad, staan de mogelijkheden beschreven voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in 13 gemeenten; totaal 1,1 TerraWatt. Ook staan er ambities in op het terrein van energiebesparing, warmtetransitie en duurzame mobiliteit.

De overheidspartners binnen Holland Rijnland stelden het concept met elkaar op. Daarbij werden volksvertegenwoordigers betrokken en partijen als woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, het bedrijfsleven en het onderwijs.

Nu het college van Teylingen ingestemd heeft met het concept RES, wordt het document aan de gemeenteraad voorgelegd. Zij kunnen wensen en bedenkingen meegeven. Het concept wordt doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), net als de concept-strategieën van de 29 andere regio’s in Nederland. Het PBL toetst of de regio met de voorgestelde concept Energiestrategie voldoende bijdraagt aan de landelijke klimaatdoelstellingen.

Dit najaar gaat de gemeente Teylingen aan inwoners, ondernemers en verenigingen van eigenaren (flats) vragen om mee te denken. Dat is belangrijk, omdat er dan een vertaling wordt gemaakt naar de lokale aanpak: op welke plaatsen wordt straks energie opgewekt? Hoe gaan we dat doen? En in welke volgorde gaan woonwijken van het gas af? Deze zomer bereidt Teylingen het proces voor om inwoners en ondernemers bij deze én andere keuzes te betrekken.

Het vaststellen van de Regionale Energie Strategie wordt door het college van Teylingen als een stap in de goede richting gezien.

Wethouder Heleen Hooij stelt: “Met elkaar stappen zetten om uiteindelijk alleen duurzame energie te gebruiken en daarmee CO2-uitstoot te verminderen. Dit is dè uitdaging voor inwoners en ondernemers van Teylingen de komende 20 jaar!”

Reacties